Вітаємо вас на сайті спеціалізованої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №12 м. Хмельницького

меню сайту

Шкільна документація. (Законодавча база)

Документи, якими керується школа

Зарахування до школи

НМТ 2024

Атестація педпрацівників

Інформація для батьків

Педагогам

Учням

Класним керівникам

Загальні критерії оцінювання здобувачів освіти в 5-11 класах

Виховна робота

Методична робота

Благодійні акції

Початкова школа

Сторінка учителя-логопеда

Інклюзивне навчання

Бібліотека

Дистанційне навчання

ДПА

Безпека життєдіяльності

Харчування учнів

Правова допомога

Психологічна служба

Служба порозуміння

Соціальний педагог

Літопис школи

Репозитарій

Фінансова звітність школи

Річний план закупівель

Доступ до публічної інформації

Положення про внутрішньошкільний контроль

 

«Затверджую»

Директор школи : 

         О.Е.Сивицький

 

«Контроль  –  не мета,

а один із засобів управління якістю»

 

Положення

 про внутрішньошкільний контроль

 

1. Загальні положення

В основу внутрішньошкільного контролю адміністрація школи поклала педагогічний аналіз праці вчителя і стан навчально-виховного процесу.

2. Мета і завдання

Основними завданнями ,які забезпечують внутрішньошкільний контроль є :

 • Періодична перевірка щодо виконання вимог державних  програм із предмету;
 • Систематичний контроль за якістю навчальних предметів, дотримання вчителями науково - обґрунтованих вимог до змісту, форм і методів навчально-виховної роботи;
 • Поетапний контроль за процесом засвоєння знань учнями, рівнем їхнього розвитку, володіння методами самостійного одержання знань;
 • Надання допомоги вчителям у навчально-виховній роботі та вдосконалення ними своєї педагогічної майстерності;
 • Вивчення досвіду роботи вчителя;
 • Постійна перевірка виконання планів роботи школи та управлінських рішень, які приймаються;

3. Вимоги до внутрішньошкільного контролю

3.1 Цілеспрямованість, плановість, систематичність, оперативність.

3.2 Принциповість і об’єктивність в оцінці діяльності вчителя, класного керівника.

3.3 Диференційований підхід.

3.4 Наукова обґрунтованість, повнота і конкретність висновків, рекомендацій і пропозицій.

3.5 Дійовість, ефективність(перевіряється ступінь покращення навчально-виховної роботи і підвищення якості знань учнів).

3.6 Гласність.

3.7 Виховне значення.

4. Алгоритм здійснення внутрішньошкільного контролю

4.1 Складається єдиний графік перевірки навчально-виховної роботи.

4.2 На підставі єдиного графік складається місячний та тижневий план роботи.

4.3 Організація перевірки стану будь-якого питання  навчального процесу складається з таких етапів:

 • Планування;
 • Підготовка до контролю;
 • Поради підлеглим, інструктаж;
 • Відвідування уроків;
 • Проведення контрольних зрізів;
 • Складання характеристики класу;
 • Перевірка рівня розвитку класу;
 • Перевірка документації;
 • Перевірка рівня вихованості;
 • Перевірка позакласної роботи;
 • Перевірка методичної підготовки вчителя;
 • Складання довідки, висновків;
 • Підготовка і заповнення узагальнюючих таблиць;
 • Ознайомлення вчителя з підсумками;
 • Нарада зацікавлених осіб;
 • Підготовка наказу;
 • Організація контролю прийнятих рішень;
 • Інформація про виконання одержаних зауважень;

         5. Форми і методи внутрішньошкільного контролю

5.1 Внутрішньошкільний контроль здійснюється у двох формах:

 • Особистісно – індивідуальний контроль здійснює особисто член адміністрації;
 • Колективний контроль здійснює група перевіряючи.

5.2 З метою глибокого вивчення стану  навчання та виховання в гімназії використовуються такі види контролю:

За метою:

 • діагностичний;
 • коригуючий;
 • регулюючий;

За змістом;

 • тематичний;
 • проблемний;
 • фронтальний;

За об’єктом;

 • персональний;
 • класно –предметний;
 • предметно-груповий;
 • загально шкільний;

                 За часом;

 • упереджу вальний;
 • поточний;
 • підсумковий;

За періодичністю;

 • епізодичний;
 • вибірковий;
 • цілісний;

За функцією;

 • оглядово - ознайомлюючий;
 • попереджувальний;
 • узагальнюючий;

Форми контролю за метою вивчення;

Діагностичний контроль

Педагогічне діагностування вчителів передбачає вивчення стану роботи одного або групи вчителів для встановлення позитивної чи негативної тенденції, розкриття причин їхнього виникнення, вироблення рекомендацій щодо приведення всієї підсистеми в нормальні умови функціонування.

Коригуючий контроль

Передбачає на основі діагностування навчально-виховного процесу для підвищення ефективності роботи вчителів оперативно вносити зміни в структуру уроків, у підходи до вибору засобів досягнення навчально-виховних завдань.

Регулюючий контроль

Регулювання в системі контролю передбачає внесення відповідних змін у плани  колективу з різних причин (поява нового підручника, навчальний кабінет, нова програма)

Форми контролю за змістом

Тематичний  контроль

        Ця форма контролю безпосередньо  пов’язана з вивченням стану викладання в гімназії навчальних предметів. Завдання – перевірка вивчення найбільш складних і важливих тем або розділів  шкільних предметів із метою допомоги педагогічному колективу успішно вирішувати дидактичні й виховні питання.

Проблемний контроль

         Головна  мета – відповідність організації навчальних занаять сучасним досягненням педагогічної і психологічної наук, а також передовому педагогічному досвіду. Вибір проблематики робіт учителів, що пов’язана з темою роботи всього педагогічного колективу, тематикою педагогічної ради.

Фронтальний контроль

         Фронтальний контроль дозволяє вивчити систему роботи одного вчителя; колективний досвід роботи методичного об’єднання; групи вчителів , які працюють в одному класі, колективний досвід роботи педагогів школи.

Форми контролю за об’єктами вивчення

       Персональний контроль

         Під час персонального контролю керівники школи вивчають роботу одного вчителя. Методика організації персонального контролю залежить від ряду факторів: мети, спостереження, рівня педагогічної майстерності вчителя, аспекту вивчення його роботи , а також від кількісного складу вчителів школи.

          Класно – предметний контроль

          Передбачає вивчення діяльності великої групи вчителів, які ведуть навчально-виховну  роботу з учнями одного класу (система опитування, робота над помилками, забезпечення єдиних вимог до характер та обсягу домашніх завдань)

          Предметно – груповий контроль

          Передбачає вивчення стану роботи групи вчителів  одного предмета в різних класах. Головне завдання цієї форми контролю – за допомогою порівняння методики й техніки проведення уроків різних учителів з одного і того самого предмета визначити найбільш раціональні методичні прийоми, види роботи , засоби виховного впливу на учнів, значно  покращити якість викладання, допомоги головам методичних об’єднань  правильно підійти до планування підвищення кваліфікації вчителів , до організації обміну досвідом.

           Класно – груповий контроль.

          Передбачає спостереження й аналіз уроків та дозволяє вивчити стано упровадження досягнень педагогічної науки з однієї проблеми. Сутність вказаної форми контролю полягає в тому, що перевіряючи, які обрали будь –який визначений процес, вибірково відвідують уроки різних учителів у різних класах.

           Загальношкільний контроль.

         Це форма вивчення стану роботи педагогічного колективу . Вона  застосовується , головним чином, для підведення підсумків навчального року: якості підготовки випускників школи, стану успішності та якості знань, умінь і навичок учнів у даному навчальному році, організації предметних гуртків, підготовки методичних об’єднань школи  державної підсумкової атестації, стану ведення класних журналів у школі, роботи класних керівників  із батьками учнів(зміст, форми, результативність), стану мовного режиму в школі. 

Форми контролю за функцією

          Оглядово- ознайомлюючий контроль

          Дозволяє виявити професійний рівень, на якому працює вчитель або весь педагогічний колектив, створити загальне враження про вчителів – початківців.

           Фронтально – оглядовий контроль

           Мета: з’ясувати, на якому професійному рівні починається і закінчується навчальний рік кожного члена педколективу.

            Робота методичних об’єднань на початок навчального року.

 • План роботи методичного об’єднання;
 • Якість навчально - методичної роботи, що запланована;
 • Стан навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання;
 • Поповнення матеріально – технічної базі навчальних кабінетів, комплексного методичного забезпечення предмета;

Підготовка вчителя до початку навчального року;

 • Наявність, якість і стан календарно - тематичного планування;
 • Обсягши, якість навчально – методичної роботи, що планується;

Предметно – узагальнюючий контроль

                                   Перевірка роботи вчителів одного предмета:

 • Наявність календарно – тематичних поурочних планів;
 • Їхня відповідність навчальному плану та програмі;
 • Виконання навчального плану і програми;
 • Рівень знань учнів із предмета;
 • Використання активних методів навчання;
 • Якість ведення шкільної документації;
 • Комплексно - методичне  забезпечення предмета та матеріально технічна база кабінету;
 • Організація й ефективність методичної роботи;
 • Вивчення та використання передового педагогічного досвіду;
 • Надання методичної допомоги.

Класно – узагальнюючий контроль

Протягом одного або кількох днів бути присутнім на уроках в одному і тому самому класі з метою виявлення :

 • Якості знань учнів із предмета;
 • Ступеня підготовки учнів до уроку;
 • Виявлення обсягу домашніх завдань;
 • Стану дисципліни й успішності в класі;
 • Дотримання єдиних вимог до учнів;
 • Рівня знань, умінь, навичок учнів( директорські контрольні роботи, усне опитування, тестування, експрес – контроль).

Фронтально - персональний контроль

Аналіз роботи методичного об’єднання:

 • Виконання плану методичного об’єднання;
 • Актуальність питань, які розглядаються;
 • Систематизація наочних посібників;
 • Якість підготовки до уроку;

     Аналіз роботи вчителя:

 • Вивчення системи роботи вчителя;
 • Наявність календарно тематичного  і поурочних планів;
 • Стан та їхня відповідність навчальному плану, програмі;
 • Виконання навчального плану, програми;
 • Якість ведення шкільної документації;
 • Робота вчителя в методичному об’єднанні;
 • Організація  позакласної роботи;
 • Рівень знань, умінь та навичок ;
 • Організація індивідуальної роботи з учнями на уроках і в позаурочний час;
 • Надання методичної допомоги вчителю;

Попереджувально - тематичний контроль

 • Наявність поурочних і календарно - тематичних планів, їхня якість;
 • Науково - теоретичний рівень викладання предмета;
 • Методика опитування  та робота з невстигаючими;
 • Форми і методи обліку знань, умінь, навичок;
 • Критерії оцінювання, якість знань учнів і стан навчальної дисципліни.
 • Урахування індивідуальних здібностей учнів;
 • Методика повторення пройденого матеріалу;
 • Самостійна робота учнів на уроці;
 • Використання наочних посібників, ТЗН;
 • Відповідність змісту уроку навчальним програмам;
 • Стан успішності, дисципліни в класі;
 • Методична допомога молодому вчителеві;
 • Раціональне використання робочого часу;
 • Розвиток логічного мислення;
 • Впровадження активних форм і методів навчання;
 • Використання передового педагогічного досвіду;

Оперативний контроль

 • Класний журнал;
 • Поурочні плани;
 • Контроль за проведенням консультацій, гуртків, факультативів;
 • Організація роботи кабінету;
 • План роботи методичного об’єднання;
 • Календарно – тематичний план;
 • План роботи класного керівника;

Під час контролю використовуються різні методи:

 • Спостереження за діяльністю вчителів;
 • Відвідування й аналіз уроків;
 • Відвідування й аналіз позакласних заходів, курсів за вибором;
 • Аналіз виконання навчальних планів та програм;
 • Проведення письмових контрольних робіт, їх аналіз;
 • Бесіди з учителями, класними керівниками за результатами семестру і аналіз даних, одержаних в результаті бесід;
 • Бесіди з учнями і аналіз одержаної інформації;
 • Бесіди з батьками і аналіз підсумків цих бесід;
 • Анкетування вчителів і учнів та аналіз анкет;
 • Тестування;