Вітаємо вас на сайті спеціалізованої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №12 м. Хмельницького

меню сайту

Зарахування до школи

Шкільна документація. (Законодавча база)

Документи, якими керується школа

НМТ 2024

Атестація педпрацівників

Інформація для батьків

Педагогам

Учням

Класним керівникам

Загальні критерії оцінювання здобувачів освіти в 5-11 класах

Виховна робота

Методична робота

Благодійні акції

Початкова школа

Сторінка учителя-логопеда

Інклюзивне навчання

Бібліотека

Дистанційне навчання

ДПА

Безпека життєдіяльності

Харчування учнів

Правова допомога

Психологічна служба

Служба порозуміння

Соціальний педагог

Літопис школи

Репозитарій

Фінансова звітність школи

Річний план закупівель

Доступ до публічної інформації

ПОЛОЖЕННЯ про команду психолого-педагогічного супроводу дитини зООП у СЗОШ №12 м. Хмельницького

 

СХВАЛЕНО

Педагогічною радою

Протокол №12 від 06 січня 2022 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

                Олег СИВИЦЬКИЙ

                                                                                                 

ПОЛОЖЕННЯ

про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №12  м. Хмельницького

І. Загальні положення

1. Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами розроблено відповідно до Закону України (ст. 20) «Про освіту», наказу МОН №609 від 08.06.2018 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти».

2.Це Положення визначає основні принципи, завдання та функції, а також порядок організації діяльності команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами (далі - Команда супроводу), які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання в закладі загальної середньої освіти.

3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: індивідуальний освітній план - документ (частина ІПP), що визначає послідовність, форму і темп засвоєння дитиною з ООП у закладі ЗЗСО компонентів освітньої програми з метою реалізації її індивідуальної освітньої траєкторії.

4. Персональний склад Команди супроводу затверджується наказом директора СЗОШ №12 м. Хмельницького, в якій здобуває освіту дитина з ООП.

5. Команда супроводу дитини з ООП співпрацює з ІРЦ з питань надання корекційно-розвиткових послуг та методичного забезпечення її діяльності.

ІІ. Склад учасників Команди супроводу

1. Склад Команди супроводу визначається з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП.

2. До складу Команди супроводу дитини з ООП  спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12 м.Хмельницького

входять - постійні учасники:

заступник директора з навчально-виховної роботи;

класний керівник;

асистент учителя;

практичний психолог;

вчитель-логопед;

учитель образотворчого мистецтва

сестра медична;

батьки дитини з ООП;

фахівець інклюзивно-ресурсного центру №1 м.Хмельницького ( за згодою).

ІІІ. Принципи діяльності Команди супроводу

1. Основними принципами діяльності Команди супроводу є:

- повага до індивідуальних особливостей дитини з ООП;

- дотримання інтересів дитини з OOП, недопущення дискримінації та порушення її прав;

- командний підхід;

- активна співпраця з батьками дитини з ООП, залучення їх до освітнього процесу та розробки IПP;

- конфіденційність та дотримання етичних принципів;

- міжвідомча співпраця.

IV. Завдання Команди супроводу

1. Команда супроводу виконує такі завдання:

- збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні потреби на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання ІПP;

- визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку ІРЦ, та забезпечення надання цих послуг;

- розроблення ІПР для дитини з ООП та моніторинг її виконання з метою коригування та визначення динаміки розвитку дитини;

- надання методичної підтримки педагогічним працівникам закладу освіти з організації інклюзивного навчання;

- створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище;

- проведення консультативної роботи з батьками дітей з ООП щодо особливостей їх розвитку, навчання та виховання;

- проведення інформаційно-просвітницької роботи у закладі освіти серед педагогічних працівників батьків і дітей з метою недопущення дискримінації та порушення прав дитини, формування дружнього та неупередженого ставлення до дітей з ООП.

V. Основні функції учасників Команди супроводу

Заступник директора з навчально-виховної роботи:

- формування складу Команди супроводу;

- призначення відповідальної особи щодо координації розроблення ІПР;

- організація роботи Команди супроводу;

- контроль за виконанням висновку ІРЦ;

- контроль за виконанням завдань учасниками Команди супроводу своїх функцій;

-розроблення спільно з іншими учасниками Команди супроводу індивідуального навчального плану дитини з ООП;

- залучення батьків дитини з ООП до розроблення і погодження ІПР;

- оцінка діяльності педагогічних працівників, залучених до реалізації ІПР;

- моніторинг виконання ІПР.

 

Практичний психолог:

 • вивчення та моніторинг психічного розвитку дитини з ООП;
 • психологічний супровід дитини з ООП;
 • надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП згідно з IПP;
 • надання рекомендацій, консультацій та методичної допомоги педагогічним працівникам закладу освіти у роботі з дитиною з ООП;
 • консультативна робота з батьками дитини з ООП;
 • просвітницька робота щодо формування психологічної готовності в учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі.

Асистент учителя:

 • соціально-педагогічний патронаж дитини з ООП та її батьків;
 • виявлення соціальних проблем, які потребують негайного вирішення, при потребі, направлення до відповідних фахівців з метою надання допомоги;
 • вивчення соціальних умов розвитку дитини з ООП;
 • соціалізація дитини з ООП, адаптація її у новому колективі;
 • спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;
 • участь в організації освітнього процесу дитини з ООП;
 • участь у розробці ІПP;
 • адаптація освітнього середовища; навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП;
 • оцінка спільно з вчителем/вихователем рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР;
 • підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб;
 • надання інформації батькам, педагогічним працівникам щодо особливостей розвитку дитини з ООП.

Учитель-логопед:

 • надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП, згідно ІПP;
 • моніторинг досягнень у відповідній сфері розвитку дитини, згідно ІПР;
 • надання рекомендацій педагогічним працівникам щодо особливостей організації освітнього процесу, реалізації корекційно-розвиткових цілей в процесі навчання, технології для досягнення кінцевих цілей навчання, визначених в ІПР та застосування адаптацій (модифікацій);
 • консультативна робота з батьками дитини з ООП.

 

Учитель (класний керівник, учителі-предметники):

 • забезпечення освітнього процесу дитини з ООП з урахуванням особливостей її розвитку та ІПP;
 • підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу про особливості навчально-пізнавальної діяльності дитини з ООП, її сильні сторони та потреби, результати виконання дитиною навчальної програми/освітнього плану;
 • визначення спільно з іншими педагогічними працівниками рівня досягнення кінцевих цілей навчанн, передбачених ІПP;
 • створення належного мікроклімату в колективі;
 • надання інформації батькам про стан засвоєння навчальної програми/освітнього плану дитиною з ООП.
 • оцінка спільно з учителем/вихователем рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР;
 • підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб;
 • оцінка спільно з учителем/вихователем рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР;
 • підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб;
 • надання інформації батькам, педагогічним працівникам щодо особливостей розвитку дитини з ООП.

 

Батьки дитини з ООП:

 • доведення інформації про дитину (стиль, спосіб навчання, успіхи, труднощі у виконанні домашніх завдань);
 • прийняття участі у роботі Команди супроводу, в тому числі залучення до складання ІПP;
 • створення умов для навчання, виховання та розвитку дитини.

Медичний працівник закладу освіти:

 • інформування учасників Команди супроводу про стан здоров’я дитини та її психофізичні особливості;
 • за необхідністю, здійснює збір додаткової інформації від батьків, закладу охорони здоров’я щодо стану здоров’я дитини.

 

VI. Організація роботи Команди супроводу

 • Загальне керівництво Командою супроводу дитини з ООП покладається на директора або заступника директора з навчально-виховної роботи, який несе відповідальність за виконання покладених на Команду завдань та розподіл функцій між її учасниками.
 • Робота Команди супроводу здійснюється в межах основного робочого часу працівників.
 • Однією з організаційних форм діяльності Команди супроводу є засідання її учасників, яке проводиться не менше трьох разів протягом навчального року.
 • За потреби скликаються позачергові засідання. Ініціювати позачергове засідання Команди супроводу може будь-хто з її учасників.
 • Головою засідання Команди супроводу є заступник директора.
 • Рішення засідання Команди супроводу приймаються за результатами колегіального обговорення інформації кожного її учасника відкритим голосуванням (за умови присутності на засіданні не менше 2/3 від загального складу).
 • Рішення засідання Команди супроводу оформляється протоколом, який веде секретар засідання. Протокол засідання підписується головою, секретарем та всіма учасниками засідання.
 • Секретар призначається із числа складу постійних учасників Команди супроводу.

 

VII. Організація надання психолога-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині з особливими освітніми потребами

 • Відповідно до висновку ІРЦ, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності), результатів психолого-педагогічного вивчення дитини Команда супроводу складає індивідуальну програму розвитку дитини з ООП впродовж 2-3х тижнів з моменту початку освітнього процесу.
 • ІПР погоджується батьками та затверджується керівником закладу освіти.
 • Команда супроводу переглядає ІПР з метою її коригування та визначення прогресу розвитку дитини у закладі  освіти - тричі на навчальний рік (у разі потреби частіше).
 • Відповідно до особливостей розвитку дитини з ООП Команда супроводу розробляє індивідуальний навчальний план та індивідуальну навчальну програму та індивідуальний освітній план в закладі освіти.
 • Команда супроводу визначає способи адаптації (у разі необхідності модифікації) освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП.
 • Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг здійснюється шляхом проведення індивідуальних і групових занять.
 • У разі виникнення труднощів у реалізації ІПР, Команда супроводу звертається до фахівців ІРЦ щодо надання методичної допомоги.
 • Команда супроводу формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП.
 • Корекційно-розвиткові заняття згідно з ІПР проводяться педагогічними працівниками закладу освіти та (або) залученими фахівцями ІРЦ, інших установ/закладів, фізичними особами, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері освіти.

 

Події нашої школи:

Повний архів»

Корисні посилання:

Архів новин:

Повний архів»